W naszej ofercie:
- karty informacyjne inwestycji
- raporty oddziaływania na środowisko
- prognozy oddziaływania na środowisko
- operaty wodnoprawne
- studia wykonalności inwestycji
- programy gospodarki odpadami

Projekty zakończone

- Raport o oddziaływaniu na środowisko „Budowy chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie do 60 DJP w systemie utrzymania zwierząt bezściółkowym oraz budowie zbiorników na gnojowicę”, planowanej na działce nr 303/2 w miejscowości Konarzynki.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko „Przepięcia kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie, wraz z budową przepompowni”; raport opracowany na zlecenie Urzędu Gminy w Konarzynach.
- Karta informacyjna przedsięwzięcia „Przebudowa budynku gospodarczego na magazyn przepracowanych olejów” na działce 89/2 w obrębie Łabiszewo, gm. Dębnica Kaszubska.
- Operat wodnoprawny na budowę urządzeń wodnych i przeprowadzenie wód płynących potoku Świrnica poprzez wykonanie przepustu rurowego o średnicy Ø = 2 x 1000 mm w ciągu drogi leśnej nr 1188 na działce ewidencyjnej nr 203 w obrębie Kusice, gm. Malechowo; operat zrealizowany dla Nadleśnictwa Karnieszewice.
- Operat wodnoprawny na budowę urządzeń wodnych przystani kajakowej w Lubuniu; projekt zrealizowany na rzecz Gminy Kobylnica ze środków Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi.
- Raport oddziaływania na środowisko rozbudowy budynku gospodarczo hodowlanego z przeznaczeniem na odchowalnię kur niosek towarowych o produkcji do 51 tys. sztuk, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, na działce 70/3 w miejscowości Ostrowina, gm. Oleśnica.
- Raport oddziaływania na środowisko projektu zagospodarowania górniczego złoża kruszywa naturalnego (piasku) Kłodawa, gm. Chojnice.
- Operat wodnoprawny na system podczyszczania wód deszczowych na istniejących wylotach do rzeki Łeby w Lęborku pomiędzy ulicami: Staromiejska i Armii Krajowej.
- Operat wodnoprawny na budowę urządzeń podczyszczających i odcinka kanalizacji deszczowej biegnącego w Al. Niepodległości od strony ul. Marcinkowskiego, wraz z odprowadzeniem podczyszczonych wód opadowych do rzeki Łeby w Lęborku.
- Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych do rowu R-F w Lęborku.
- Prognoza oddziaływania na środowisko Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica.
- Karta informacyjna oraz operat wodnoprawny przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stawów rybnych typu pstrągowego do hodowli ryb łososiowatych o produkcji do 25 ton rocznie z wykorzystaniem wód z rzeki Węgorzy w miejscowości Lubowidz na działce 294/2 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz.
- Raport oddziaływania na środowisko inwestycji pt. Rozbudowa i modernizacja stawów pstrągowych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu łososiowatego o produkcji do 280 ton/rok w miejscowości Upiłka, gmina Lipnica.
- Raport oddziaływania na środowisko zadania pt. Budowa, rozbudowa i modernizacja stawów rybnych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu pstrągowego o produkcji do 60 ton rocznie, planowane na działkach nr ew. 220, 222/1, 222/2, 223 w miejscowości Warszkowski Młyn gmina Wejherowo.
- Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji stawów rybnych typu pstrągowego o produkcji do 35 ton rocznie, zlokalizowanej na działkach nr 278 i 281 w miejscowości Czerwieniec gmina Potęgowo.
- Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji biogazowni wraz ze suszarnią odpadów poprodukcyjnych i halą produkcji granulatu opałowego w Tuchomiu.
- Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz Raport oddziaływania na środowisko budowy i eksploatacji małej elektrowni wodnej w Brzeźnie Szlacheckim, gmina Lipnica.
- Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsiębiorstwa z branży mechaniki samochodowej w powiecie bytowskim.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odbudowie (modernizacji) koryta rzeki Wołczy w km 0+000 do km 6+471 – współautor na zlecenie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
- Raport oddziaływania na środowisko projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego (piasku) Lipnica VI w gminie Lipnica powiat bytowski – współautor na zlecenie DRO-BET Musolf sp. z o.o. w Chojnicach.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego w miejscowościach: Brzeźno Szlachecki, Łąkie, Prądzona, III etap, współautor na zlecenie Urzędu Gminy w Lipnicy.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego w miejscowościach: Lipnica, Kiedrowice, Osusznica, II etap, współautor na zlecenie Urzędu Gminy w Lipnicy.
- Skutki zmniejszenia stanu ewidencyjnego urządzeń melioracji wodnych szczegółowych rów R - A 11, obręb Izbica; współautor na zlecenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
:: www.tajmyr.pl :: Wykonane przez Tworzenie Stron WWW Bielsko, Sosnowiec
Strona Glowna
Kontakt