W naszej ofercie:
- karty informacyjne inwestycji
- raporty oddziaływania na środowisko
- prognozy oddziaływania na środowisko
- operaty wodnoprawne
- studia wykonalności inwestycji
- programy gospodarki odpadami

Oferta:

- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko i obszary Natura 2000
- karty informacyjne inwestycji i przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie „decyzji środowiskowych”
- operaty wodnoprawne
- studia wykonalności projektów inwestycyjnych
- prognozy oddziaływania na środowisko
- operaty ochrony powietrza atmosferycznego i wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
- gminne i powiatowe programy ochrony środowiska i gospodarki odpadami
- opracowania ekofizjograficzne do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
- audyty i przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych pod kątem spełniania wymogów ochrony środowiska
- projekty rekultywacji składowisk odpadów i zwałowisk górniczych - inwentaryzacje przyrodnicze i kontrola stanu zachowania Pomników Przyrody
- wnioski o dofinansowanie inwestycji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
- programy odnowy miejscowości

Nowość! – Pomiary hałasu akustycznego w środowisku i na stanowiskach pracy.

Zapraszamy!
:: www.tajmyr.pl :: Wykonane przez Tworzenie Stron WWW Bielsko, Sosnowiec
Strona Glowna
Kontakt